Sörvekeeltne    Eesti keeles   English    Latviešu    Suome    Deutsch     Русский

Kenad terist Soole, lugija!

Attäh, et oled meite kunningriigi vasta uvi tund!


Meite tänapäene Torgu Kunningriik on üks illuge edekujuted riik Saaremaa ädaligaardes, Sörvemaal, Eesti Vabariigi maade peel. Kunningriik kuuluteti sie Taga-Sörves välla kohapeelsete inemeste uvide kaitsemiseks 1992 aosta 18. löikusekuu pääval. Pöhjuseks sai 3 nädalit varemb sieaogses Eesti Vabariigi Ülemnöukogu Presiidiumis vasta vöeted alduserehvormi säädlus. Tolle papriga pandvad nämad paika, midistest valdadest köikse Eestimaa koos seisab, kut meited oli sääl tükkis äe unusted. Sio papri järele meite maakild (endiseaogne Torgu vald Taga-Sörves) pölegid änamb „de jure“ Eesti Vabariigi osa old mette (vahi sio kohta pitkemalt peelkirja "Aolugu" alt). Äe unusted tagasörve inemesed kautasis omad pöhisääduslikud öigused omavalitsemiseks, osalemiseks valimistel jne.


Torgu Kunningriigi ning kunning Kirilli pitka käiutamise peele aasid asjapulgad iljemp kroonupaprid joone, nönda´t Torgu vald tahakohe Eesti Vabariigi sise sai ning ko tagasörulased saivad omal uiest keik Eesti kodanikkude öigused. A vahepeelse aostaga saivad koutumissi jooni peele ete müdud sedised asjad, midised ühe riigi juure keivad - isioma lipp ning vapp, isioma raha Torgu taaler (misse maksab sii kohapeel Euruga körvu), isioma postmargidjms. Sioperast pölegid Torgu Kunningriik omasid argeldamisi äe löpetand mette. Kunningriik oiab enese tänagid kenast akkamas sioks puhuks, kui läeb taris tagasörulaste uuvides midad ede vötta.


Nönda kut akadamisel, on niidkid Torgu Kunningriigi peemiseks kohustuseks kaitseda tagasörulaste uuvisid juhtumistel, koes kuhaline omavalitsus ähk ko köikse Eesti riik millegil pöhjusel ähk millegis osas meite rahva uvisid ep kaitse mette. Ning isioma pisku riigina pöle Taga-Sörve pooleskid mette äe unusted äeremaa koeskil Eestimaa löpuottsas. Oopiskid ete tähelpanuväärt kunningriik Eestimaa alguseottsas. On üks äraldi isimoodi luodusega väert elukuht, koes pölisrahvas vöib öigusega ete uhke olla isioma aoluo, kultuura, keele ning inemeste üli.


TORGU KUNINGRIIK™ on meitel ko ammetlikult registreerit koubamerk (Eesti patendiammeti kaoba- ning teenindusemärke registeri tunnistus Nr. 61540). Eelistult Sörves argeldavad edevötted soavad sie koubamergi ning kunningriigi muude vigurite taritamiseks tehta kunningriigiga äralde koguleppe.

Torgu Kuningriik paikneb Saaremaa kõrval Sörvemaal, Sörve poolsaare lõunatipus, rahvapäraselt Taga-Sörves, asudes varasema Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) maa-alal

Torgu Kunningriik on Saaremaa körvas Sörvemaal, Sörve puolsaare ädalitippus (rahvaviiti öeldud Taga-Sörves), koes ennemdi Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) kuht on olnd.

Peele edimise kunninga Kirill I äkkist surma oli Torgu kunningriikis muististe viikingite viisi järele äeletamine, koes tagasörulased said isiomal seltsis uie kunninga välla otsida ning valitseda. Rahvas arvas üles üheksa inemest, kelledest anti änam äeli Kirilli vanamal pojal Kristian Teiteril. Ta äelteluomuse järele pakuti taale 2022 aosta 12. löikusekuu pääval Torgu kunninga ammetit. Ta andiskid selge jah-söna ning vannuteti veel siosama päe Sörve Sääre tippus uieks kunningaks amme-tinimega KRISTIAN I. Vastalt panti taale säelsammas Säärel 2023 aosta 26. löikusekuu pääval ka kunnin-gakroon piha.


Nönda itlid sörulased siost aost ning kuhast omade söprade ning vainlaste vasta, et meite kunningriigi törvik on edesi antu. Et on aland uied aod ning uie kuninga örul jäksab Sörvemaa kut ennemdi seista sio eest, et meitel sii väert elukohtas edesi elamise santsud ära es kouks mette.


Egaüks omaede saam ete pire äe tiha. Ühesseltsis on ete viha asjasid, midad me tihtud ep saa...


ELAGUD SÖRULASED!               

ELAGU KUNNINGRIIK!               

ELAGU KUNNING!

Tema Majesteet Kristian I veidi peale kuningaks vannutamist Säärel, 12. augustil 2022, kuningriigi loomise 30. aastapäeval


Ta Majesteet Kristian I pire aoga peele kuningaks vannutamist Sääre tippus 12.08.2022, Torgu kuningriigi 30. aostapääval.

Sörvemaa ja Torgu Kuningriigi kaart

Sörvemaa ning Torgu Kunningriigi kaard

Torgu Kuningriigi (varasema Jämaja kihelkonna ehk Torgu valla) elanike - tagasörulaste - rahvarõivad

Torgu Kunningriigi, ennemdise Jämaja kihelkonna ning Torgu valla rahval - tagasörulastel - väljaskäima riideks olnd Jämaja riided.

 

Teadust Sörvemaa, Torgu Kunningriigi, Torgu raha, suveniire jms kohta saad e-postiga tagasorve@gmail.com ning ko televhoniga +372 503 7830.

Siod lehte peeb püsti Torgu Kunningriigi Selts


TORGU KUNINGRIIK™ on registreerit koubamerk (Eesti patendiammeti kouba- ning teenindusemärke registeri tunnistus Nr. 61540). Eelistult Sörves argeldavad edevötted soavad sie koubamergi ning kunningriigi muude vigurite taritamiseks tehta kunningriigiga äralde koguleppe.