SAARE RANNARAHVA SELTS MTÜ


MTÜ Saare Rannarahva Selts (SRS) eesmärgiks on kohalike elanike, ettevõtjate ja suve-elanike huvide kaitse Lääne-Saaremaa ja Sörve randadesse plaanitava hiiglasliku elektrituulikute tööstuspargi kavandamise juures.


2023. a 23. septembril, laupäeval, kl 12 toimub Salme rahvamajas rannarahva koosolek, et panna kokku ettepanekud ja tegevuskavad seoses hiigeltuuletööstuse keskkonnamõjude hinnanguga.


SRS-i asutamiskoosoleku kutsus kokku Torgu Kuningriik, kelle põhiülesandeks on kohalike elanike huvide kaitse nendel juhtudel, kui on näha et ei kohalik omavalitsus ega Eesti riik kohalike huve ei kaitse. Hiigeltööstuspargi planeerimisega on olukord just selline, kuna tegevus käib üle kohaliku omavalitsuse pea ja riik lähtub eelkõige Euroliidu ning suurinvesteerijate huvidest. Selle tõttu omab siia kavandatav tööstuspark kõiki uuskolonialistliku suhtumise tunnuseid  -  võetakse pärismaalastelt loodusvarad ja vastutasuks rikutakse kalastuskohad; tehakse võimatuks traditsiooniliste eluviisidega jätkamine; tuuakse rannaasulateni tervistohustav madalsagedusmüra ja totaalne visuaalne reostus; hävitatakse kohalike tervis, elutingimused ja kinnisvarahinnad; nullitakse Saaremaa tulevikuna propageeritud loodusturism koos seda arendanud ettevõtjate kolme kümnendi tööga; kiirendatakse linnadesse migreerumist jne. Rääkimata totaalsest rohepesust ning elektritoodangu ja kasumi välja viimisest. 


SRS-i asutamine otsustati Salme Rahvamajas 13.11.2022 Lääne-Saaremaa ja Sörve rannarahva kokkusaamisel (kokkusaamise salvestuse I osa (teemakohane ettekanne) on vaadatav siin ja II osa (mtü asutamise arutelu) on vaadatav siin ). Sellel kokkusaamisel määratud viieliikmeline asutamistoimkond ehk esialgne juhatus jõudis SRS-i juriidilise isikuna vormistamiseni 13.12.2022. Jaanuaris 2023 said korda ka teised SRS-i toimimiseks vajalikud formaalsused, sh avatud pangaarve. 


05.02.2023 Salme Rahvamajas toimunud SRS-i liikmete esimesel ametlikul üldkoosolekul pandi paika tegevuse esialgne töökorraldus, liikmeskonnaga seotud küsimused, liikmemaksude suurused jms. Liikmeskonna hulka saavad kuuluda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kel on huvi toimuvaga kursis olla ning soov osaleda ühistegevuses SRS-i eesmärkide saavutamisel. Usume et koostöös saame Suure Raha rohepesu eest paremini kaitsta oma koduseid vääriselupaiku, kohalikku loodust ja traditsioone ning ka tervemõistuslikku tulevikku. 

 


Seltsi oma kodulehe ning infovahetuse sisseseadmisega läheb veidi aega. Seni leiab iga huviline põhiinfo siit.


SELTSI ANDMED, SELTSIGA LIITUMISEKS VAJALIK INFO JA PÕHIKIRI


ÜLDANDMED:

Saare Rannarahva Selts MTÜ 

Registreerimisnumber 80619618
arveldusarve: EE417700771008813816 (LHV)
kontaktinfo: e-post srselts@gmail.com ; telefon +372 5037830

Üldkoosolekul kehtestatud liikmemaks 2023 a. on (vähemalt) 24.- eur/aastas, ülekandega seltsi arveldusarvele.


Juhatus koosneb viiest liikmest - Torgu, Salme, Lümanda ja Kihelkonna elanike ning suvesaarlaste esindajaist. Neile lisaks on juhatuse 15.02.2023 otsuse alusel tegutsemas seltsi tegevjuht ehk jooksvate asjade toimetaja.

Alates 13.12.2022 on seltsi juhatuse koosseis järgmine:

Torgu esindaja - Aivar Pohlak;

Salme esindaja - Leo Filippov;

Lümanda esindaja - Rene Liiver;

Kihelkonna esindaja - Leevi Naagel;

Suvesaarlaste esindaja - Vahur Kraft.

Lisaks tegutseb juhatuse poolt valitud jooksvate asjade toimetajana hetkel Kaupo Vipp. LIITUMISINFO:

Seltsi liikmeks astumise soovi korral palume saata seltsi e-postile vabas vormis avalduse, kus on näha ees- ja perenimi, elukoht ning e-posti aadress. Juhuks kui on aega ja võimalust seltsi tegevuses kaasa lüüa, palume avalduses märkida, millisel tegevusalal oleks võimalik abiks olla. Seltsi põhikirja järgi võetakse seltsi liikmed vastu juhatuse otsusega. Juhatuse koosolekud on umbkaudu kord kuus. Liikmeks vastu võtmisest teavitatakse avalduse esitajat e-kirja teel. Liikmeile edastatakse seltsi hangitud temaatilist infot ja teavet seltsi tegevusest.MITTETULUNDUSÜHINGU „SAARE RANNARAHVA SELTS“ PÕHIKIRI: 

I. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing „Saare Rannarahva Selts“ on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb heategevuslikuna avalikes huvides.

 

1.2. Mittetulundusühingu nimeks on „Saare Rannarahva Selts MTÜ“; asukoha aadress Sõrve mnt 32, Salme alevik, Saaremaa vald, Saare maakond 93201

 

1.3. Mittetulundusühing „Saare Rannarahva Selts“ (edaspidi tekstis „MTÜ“) on tähtajatult asutatud sõltumatu organisatsioon, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

 

1.4. MTÜ peamisteks tegevusaladeks on:

1.4.1. EMTAK 94996 (kohaliku elukeskkonna ja looduse kaitsmine);

1.4.2. EMTAK 94119 (piirkondliku turismi-, puhke- ja kalandusettevõtluse majandusliku heaolu ja tervikliku arengu toetamine);

1.4.3. EMTAK 94992 (piirkondlikku elu edendamine).

 

1.5. MTÜ eesmärkideks on:

1.5.1. Keskkonnale kahjude tekitamise ennetamine ja vältimine;

1.5.2. Loodusliku mitmekesisuse säilitamine ja kaitsmine;

1.5.3. Keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses, et kaitsta inimeste elukeskkonda, tervist, heaolu, vara ja kultuuripärandit;

1.5.4. Säästva arengu edendamine, et kindlustada tervise- ja heaoluvajadustele vastav elukeskkond praegustele ning tulevastele põlvedele;

1.5.5. Rannarahva huvide kaitsmine ning sotsiaal-majandusliku heaolu hoidmine ja edendamine;

1.5.6. Lääne-Saaremaa turismi-, puhke-, põllumajandus- ja kalandusettevõtluse toetamine ning kohalike traditsiooniliste eluviiside alalhoidmine.

 

1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ:

1.6.1. Korraldab avalikke üritusi, konverentse, koolitusi ja seminare;

1.6.2. Organiseerib oma tegevusega seotud teabe kogumist ja levitamist;

1.6.3. Arendab muid oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi;

1.6.4. Arendab oma eesmärkide saavutamise toetuseks majandustegevust;

1.6.5. Edendab eesmärkide kohast koostööd teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, riiklike asutustega ja üksikisikutega;

1.6.6. Teostab põhikirjast ja seadustest lähtuvalt kõiki oma seaduslikke õigusi;

1.6.7. Võtab vastu toetusi, annetusi, sihteraldisi jms seadusega lubatud vahendeid.

 

1.7. MTÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

II. Liikmelisus

2.1. MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

 

2.2. MTÜ-l peab olema vähemalt viis liiget.

 

2.3. Liikmete vastuvõtmist ja väljaarvamist otsustab, liikmete üle arvestust peab ning  liikmemaksu ja sisseastumismaksu kogumist korraldab MTÜ juhatus.

 

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. MTÜ liikmetel on õigus:

3.1.1. osaleda MTÜ tegevuses;

3.1.2. osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul;

3.1.3. valida ja olla valitud MTÜ juhtorganite liikmeks;

3.1.4. saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ tegevuse kohta;

3.1.5. teha ettepanekuid MTÜ tegevuse korraldamiseks ning nõuda oma ettepanekute läbiarutamist MTÜ juhtorganites.

 

3.2. MTÜ liikmed on kohustatud:

3.2.1. aitama saavutada MTÜ eesmärke, osaledes MTÜ tegevuses ja selle kavandamises;

3.2.2. järgima põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;

3.2.3. tasuma määratud sisseastumis- ja liikmemaksu;

3.2.4. teavitama MTÜ juhatust oma toimivatest kontaktandmetest ja nende muutumisest.

 

IV. Üldkoosolek

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on MTÜ üldkoosolek, kus igal MTÜ liikmel on üks hääl.

 

4.2. MTÜ üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1. põhikirja muutmine;

4.2.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasi kutsumine;

4.2.3. revisjoni korraldamine;

4.2.4. sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse määramine;

4.2.5. teiste küsimuste otsustamine, mida pole seaduse või põhikirja alusel antud muude organite pädevusse.

 

4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas:

 

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab MTÜ juhatus igale MTÜ liikmele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist vastava kirjaliku teate või e-kirja.

 

4.5. Iga liige saab üldkoosolekul osaleda isiklikult või siis volitada teist MTÜ liiget ennast esindama. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata seal esindatud liikmete arvust.

 

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 koosolekul esindatuist.

4.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ilma koosolekut kokku kutsumata, kui kõik MTÜ liikmed hääletavad kirjalikult otsuse-ettepaneku poolt.

 

V. Juhatus

5.1. MTÜ tegevust juhib juhatus, milles on 5 (viis) liiget. MTÜ-d võib ainuisikuliselt esindada iga juhatuse liige.

 

5.2. juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 5 (viieks) aastaks.

 

5.3. juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

 

5.4 juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui 1 (üks) kord aastas.

 

5.5. juhatus võib otsuse vastu võtta juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.  

 

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine ja varade jaotus

6.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

 

6.2. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

 

6.3. MTÜ likvideerimisel läheb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevussuundadega mittetulundusühingutele.

 

VII. Põhikirja muutmine ja täiendamine

7.1. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise otsustab üldkoosolek.

 

7.2. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 (kahe kolmandiku) üldkoosolekust.

 

7.3. Põhikirjaga ette nähtud MTÜ eesmärgi muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 (üheksa kümnendiku) MTÜ liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

 

7.4. Kõik põhikirjaga reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

MTÜ „Saare Rannarahva Selts“ põhikiri on kinnitatud MTÜ asutamislepinguga

Salmel, 13. novembril, 2022. aastal