Ehituskeelu vööndi muutmise eelnõu (ka Saaremaa) randades

Riigikogus on menetluses looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu 483SE, millega plaanitakse vähendada ehitus-keeluvööndit (EKV) veekaitsevööndi piirini, mis valdavalt tähendab EKV vähendamist kahesajalt meetrilt kahekümne viie meetrini. Kallasrada küll säilib, kuid eelnõu kohaselt antakse maaomanikule õiguse seda erahuvi silmas pidades sulgeda.

Eelnõu rakendumine tähendaks seda, et eramaal hakkaks veekogude kallastel liikumine ning ligipääs neile olema oluliselt piiratum praegusest kui mitte võimatu, sest õigus veepiiri lähedale ehitada tekitab ka õiguse ning soovi seal liikumist piirata. Looduskaitseliselt on tegemist sisuliselt kogu ehituskeeluvööndi ulatuses kaitsestaatuse kaota-misega. Ühenduskoridorid katkevad, elupaigad fragmenteeruvad, kaasneb täiendav oht veekvaliteedile jne. Keskkonnaministeerium eelnõu osas seisukohta sisuliselt ei andnud ning ka valitsus loobus seisukoha andmisest. Eelnõu sai Riigikogu keskkonnakomisjonilt 11.01 heakskiidu ning läheb suurde saali esimesele lugemisele 25.01 komisjoni ettepanekuga esimene lugemine lõpetada. Sellele järgneb ettepanekute ja täienduste voor keskkonnakomisjonis enne teist lugemist.Vt ka:

Aleksei Lotman - Eesti rannik väärib kaitsmist

Kaarel Relve - Looduskaitseseadus ei kaitse randu vaid looduse pärast

Tarmo Soomere, Kevin Parnell - Rannad tahavad vabalt hingata

Eelnõu kohta vt siit.

Allpool veel mõned materjalid: